اجاره کلاس آنلاین - بیگ بلو باتن

BBB - پلن شخصی 20 کاربر

20 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

10 گیگ هارد SSD NVMe

استفاده از دامین مشترک

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن شرکتی 50 کاربر

50 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

20 گیگ هارد SSD NVMe

استفاده از دامین مشترک

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن سازمانی 100 کاربر

100 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

40 گیگ هارد SSD NVMe

استفاده از دامین مشترک

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن اختصاصی 1 - 250 کاربر

250 کاربر همزمان

نامحدود کلاس مجزا

150 گیگ هارد SSD NVMe

اختصاص دامنه شخصی

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن اختصاصی 2 - 500 کاربر

500 کاربر همزمان

نامحدود کلاس مجزا

250 گیگ هارد SSD NVMe

اختصاص دامنه شخصی

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن اختصاصی 3 - 900 کاربر

900 کاربر همزمان

نامحدود کلاس مجزا

500 گیگ هارد SSD NVMe

اختصاص دامنه شخصی

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن اختصاصی 4 - 1500 کاربر

1500 کاربر همزمان

نامحدود کلاس مجزا

1 ترابایت هارد SSD NVMe

اختصاص دامنه شخصی

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps

BBB - پلن اختصاصی 5 - 2000 کاربر

2000 کاربر همزمان

نامحدود کلاس مجزا

1 ترابایت هارد SSD NVMe

اختصاص دامنه شخصی

ترافیک نامحدود

پورت ارتباطی 10 Gbps