هاست اشتراکی آلمان

پلن های 500 مگابایت و 2 گیگابایت دارای دامنه رایگان IR هستند

Plan DE-A

فضای هاست = 200 مگابایت

ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-B

فضای هاست = 500 مگابایت

ترافیک ماهانه = 12 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-C

فضای هاست = 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-D

فضای هاست = 2 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = 1 عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-E

فضای هاست = 4 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = دو عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-F

فضای هاست = 7 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = سه عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-G

فضای هاست = 10 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 90 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = چهار عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan DE-H

فضای هاست = 15 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 120 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = پنج عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود