هاست اشتراکی ایران

پلن های 500 مگابایت و 2 گیگابایت دارای دامنه رایگان IR هستند

Plan Iran-A - 200MB

فضای هاست = 200 مگابایت

ترافیک ماهانه = 8 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-B - 500MB

فضای هاست = 500 مگابایت

ترافیک ماهانه = 12 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-C - 1GB

فضای هاست = 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = ندارد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-D - 2GB

فضای هاست = 2 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = 1 عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-E - 4GB

فضای هاست = 4 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = دو عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-F - 7GB

فضای هاست = 7 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = سه عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-G - 10GB

فضای هاست = 10 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 90 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = چهار عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود

Plan Iran-H - 15GB

فضای هاست = 15 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 120 گیگابایت

DataBase MySql = نامحدود

Email Address = نامحدود

Addon Domain = پنج عدد

Subdomain = نامحدود

Park Domain = نامحدود